Regulamin

I Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłanych wycen, warunki zamawiania próbek, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia pomiędzy firmą Rebel Media Marta Błahuta z siedzibą w Warszawie przy ul. Siecznej 43A/36, zwaną dalej Gifts by Rebel Media, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Klientem.

1.2. Właścicielem marki Gifts by Rebel Media oraz sklepu Internetowego www.gifts.rebel-media.pl  jest firma Rebel Media Marta Błahuta z siedzibą w Warszawie przy ul. Siecznej 43A/36, NIP: 522-263-85-79. Konto bankowe: 18 1140 2004 0000 3602 7767 2818 (Bank: mBank).

1.3. Definicje: 
a) Sklep internetowy – sklep internetowy Gifts by Rebel Media dostępny pod adresem www.gifts.rebel-media.pl  
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
c) Gifts by Rebel Media – sprzedawca -  Rebel Media Marta Błahuta z siedzibą w Warszawie przy ul. Siecznej 43A/36, NIP: 522-263-85-79
d) Klient – wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gifts by Rebel Media, 
e) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia 
f) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Gifts by Rebel Media 
g) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim, 
g) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Gifts by Rebel Media, 
i) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Gifts by Rebel Media, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientowi automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym

1.4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Gifts by Rebel Media polegają na: 
a) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, 
b) kontakt z Gifts by Rebel Media za pośrednictwem formularza kontaktowego, 
c) prowadzeniu Newslettera.

1.5. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.gifts.rebel-media.pl  w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.6 Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

1.7. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.gifts.rebel-media.pl , niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

II Zasady przesyłanych wycen

2.1. Wszystkie wyceny w imieniu Gifts by Rebel Media są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie rebel-media.pl. 

2.2. Gifts by Rebel Media dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zamówień. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z usług Gifts by Rebel Media.

2.3. Gifts by Rebel Media zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny Klient musi zostać poinformowany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

III Zamawianie próbek 

3.1. Każdy Klient otrzymuje możliwość zamówienia próbek odzieży i innych towarów dostępnych na stronie www.gifts.rebel-media.pl  jeżeli są one dostępne na stanie magazynowym.

3.2. Próbki zostają wysłane lub przekazane do Klienta wyłącznie po wcześniejszym otrzymaniu zapłaty. Gifts by Rebel Media nie wysyła darmowych próbek.

3.3. Klientowi przysługuje prawo zwrotu zamawianych próbek. Gifts by Rebel Media dokona zwrotu w wysokości 80% wartości zamawianych próbek. Zwrot nastąpi w postaci przelewu bankowego na konto Klienta, po uprzednim wystawieniu korekty faktury.

3.4. Korekta faktury nie uwzględnia kosztów wysyłki, które pokrywa nabywca.3.5. Do zamówień próbek o wartości poniżej 150 zł netto doliczamy opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł netto, związaną z kosztem obsługi logistyczno-magazynowej.
3.6. Próbki produktów mogą być udostępnione Klientowi do wglądu na zapytanie w siedzibie/ miejscu wykonywania działalności Gifts by Rebel Media.

IV Warunki składania zamówień

4.1. Klientami Gifts by Rebel Media mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyposażonych w zdolność do czynności prawnych.

4.2. Do realizacji zamówienia Gifts by Rebel Media przystąpi tylko wówczas gdy:

a) Klient prześle wiadomość e-mail zawierające pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia (numer artykułu lub symbol producenta, kolor, rozmiar, a także ilość) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania, a także danymi niezbędnymi do wystawienia faktury i zrealizowania wysyłki towaru.

b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie, a wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym firmy.

Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów nie jest możliwe. 

4.3. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 4.2. 

a) Termin realizacji jest liczony w pełnych dniach roboczych, tj. przy zaksięgowaniu się płatności i akceptacji wizualizacji np. we wtorek po godzinie 12:00, termin realizacji liczony jest od środy.b) Klient zobowiązany jest poinformować Gifts by Rebel Media porzez wiadomość email w przypadku gdy oczekuje realizacji zamówienia na konkretny termin. 

4.4. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

4.5. Gifts by Rebel Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 3 dni robocze. Jednocześnie Gifts by Rebel Media dokłada wszelkich starań, aby zachować jak najkrótsze terminy realizacji zamówienia. a) Za ewentualne opóźnienia dostawy obsługiwanej przez wybranego operatora logistycznego Gifts by Rebel Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności.b) Gifts by Rebel Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji lub dostarczenia zamówienia z powodu przyczyn losowych lub niezależnych od Gifts by Rebel Media. 

4.6. Złożenie pełnego zamówienia opisane w paragrafie 4.2 w świetle przepisów prawa polskiego jest rozumowane jako zawarcie umowy.

4.7. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia.

4.8. W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu wyznaczonego czasu będą odsyłane na koszt klienta, na adres z faktury VAT. 4.9. Do zamówień o wartości poniżej 150 zł netto doliczamy opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł netto, związaną z kosztem obsługi logistyczno-magazynowej. 

V Zasady składania reklamacji

5.1. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku niepoprawnie wykonanego zamówienia lub widocznych uszkodzeń produktu do 7 dni roboczych od odebrania towaru. W celu złożenia reklamacji należy przesłać wiadomość email na adres: gifts@rebel-media.pl

5.2 Towary oferowane w Gifts by Rebel Media nie posiadają kart gwarancyjnych producenta oraz instrukcji obsługi, a dochodzenie praw z tytułu reklamacji odbywają się tylko i wyłącznie na podstawie dowodu zakupu (faktura VAT).

5.3. Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie wysłana nie później niż na 7 dzień roboczy, licząc od dnia kolejnego po otrzymaniu reklamacji.

5.4. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Kierownik Działu Obsługi Klienta.

5.5. Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzenia towaru. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

5.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Kierownika Działu Obsługi Klienta w pierwszej kolejności będzie wykonana ponownie część zamówienia, którego tyczy się reklamacja. Tylko w przypadku, gdy ponowne wykonanie części reklamowanego zamówienia nie będzie możliwe, Klient otrzyma zwrot 100% wartości reklamowanego zamówienia w postaci przelewu na konto bankowe wskazane przez Klienta.

5.7. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego nadruku na produkcie w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany druk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń.

5.8 Zwrot Towaru w sytuacji określonej 5.5 odbywa się na koszt Gifts by Rebel Media.  W przypadku uszkodzeń mechanicznych (przedarć, wgnieceń, itp.) powstałych po dniu wydania towaru Gifts by Rebel Media nie ponosi odpowiedzialności.

VI Zwrot towaru oraz rezygnacja z zamówienia

6.1. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie wyłącznie na towar bez jego znakowania istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania pod warunkiem, że wartość zamówienia nie przekracza 50 zł netto. Wówczas Klient otrzyma zwrot w wysokości 80% wartości zamawianego towaru. Koszt w wysokości 20% pobierany przez Gifts by Rebel Media związany jest z ponownym wprowadzeniem towaru do Magazynu. Jeśli Klient ma odroczony termin płatności, a nie odbierze zamawianego towaru bez znakowania, zostanie również obciążony kosztem 20% wartości zamawianego towaru.

6.2. W przypadku gdy zamówienie wiąże się również ze znakowaniem, wówczas Klientowi nie przysługuje żadne prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Za moment złożenia zamówienia, czyli zawarcia umowy przyjmuje się przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub przekazanie osobiste pełnego zamówienia zgodnego z paragrafem 4.2.

VII Płatności

7.1.Ceny podane w polskiej wersji językowej Sklepiu internetowego podane są w polskich złotych i są cenami netto. Ceny nie zawierają podatku VAT, kosztów dostawy, kosztów manipulacyjnych które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, a także kosztów znakowania Produktów, które są ustalane indywidualnie.

7.2. O całkowitej kwocie Zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia - mailowo lub w podsumowaniu formularzu zamówienia.

VIII Ochrona danych osobowych

8.1. Klient, wypełniając Formularz zamówienia proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gifts by Rebel Media,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

8.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Gifts by Rebel Media wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.4 niniejszego Regulaminu. 8.3.Klient ma możliwość wglądu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Gifts by Rebel Media.

8.3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności na stronie www.gifts.rebel-media.pl 

IX Ochrona praw autorskich

9.1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.gifts.rebel-media.pl  są własnością Gifts by Rebel Media lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

9.2. Zabronione jest pobieranie i kopiowanie zdjęć, materiałów wideo, grafik, tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.gifts.rebel-media.pl  w tym ich udostępnianie w Internecie, wykorzystywanie ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Gifts by Rebel Media lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

9.3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Gifts by Rebel Media lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

X Postanowienia końcowe

10.1 Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: http://gifts.rebel-media.pl/regulamin/. Na prośbę klienta Regulamin może być wysłany pocztą elektroniczną lub wydrukowany i przekazany osobiście klientowi w siedzibie Gifts by Rebel Media.

10.2 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: http://gifts.rebel-media.pl/regulamin/ , gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Gifts by Rebel Media, po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian w regulaminie będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

10. 3 Wszelkie spory będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Gifts by Rebel Media, w Warszawie.

10.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe.

10.5. Regulamin obowiązuje od dnia 14.06.2019 r. 

TOP